خانه / حوزه پیشگیری

حوزه پیشگیری

فعالیتها وخدمات حوزه توانبخشی

معلولRooz-Maluol-2-

  ۱-طرح  پرداخت کمک های مالی و تسهیلات در قالب یارانه به کارگاه های تولیدی و حمایتی ۲-واگذاری خدمات توانپزشکی از طریق خرید خدمت ۳-کمک به کودکان نیازمند کاشت حلزون ۴-طرح تامین یارانه خدمت گیرندگان مراکز روزانه توانبخشی و حرفه آموزی ۵-تامین واگذاری وسایل کمک توانبخشی معلولین جسمی حرکتی وافراد …

ادامه نوشته »

اهداف وماموریتها حوزه توانبخشی

imeages

حوزه توانبخشی باهدف پیشگیری ثالثیه ، توسعه خدمات توانپزشکی (از طریق خرید خدمت)به منظورجبران ضایعات جسمی وذهنی و افزایش آگاهی معلولین نسبت به میزان توانایی ها ومحدودیتهای خود، کوشش برای افزایش میزان آگاهی مردم نسبت به پدیده معلولیت ( تغییرنگرش ها) ، برابرسازی فرصت هاو نهایتاً خودشکوفایی معلولین درقالب دفاترامورجسمی …

ادامه نوشته »