تماس با ما

شماره تلفن های تماس :

 ردیف حوزه تلفن        ردیف  حوزه تلفن
 ۱  ریاست  ۴۷۶۰۴۰۱          ۸  کارگزینی  ۴۷۹۹۹۵۰
 ۲  معاونت  ۴۷۶۰۴۰۱          ۹  دبیرخانه  ۴۷۹۵۸۰۱
 ۳  امور اجتماعی  ۴۷۹۶۲۷۷          ۱۰  حسابداری  ۴۷۹۴۱۴۲
 ۴  امور توانبخشی  ۴۷۸۲۷۶۷          ۱۱  اشتغال  ۴۷۸۲۷۵۷
 ۵  امور پیشگیری  ۴۷۹۷۰۹۸          ۱۲  روابط عمومی  ۴۷۹۹۹۳۶
 ۶  مشارکتهای مردمی  ۴۷۸۲۷۵۷          ۱۳  تربیت بدنی وفوق برنامه  ۴۷۹۹۹۳۶
 ۷  تلفنخانه  ۴۷۹۶۱۷۱          ۱۴  مجتمع حرکت درمانی مهر  ۴۷۶۵۴۵۵