درباره ما

بهزیستی شهرستان تـبریز در دیمـاه ۸۴ با ابلاغ چـارت تشکـیلاتی جدید سازمان بهزیستی استـان بصـورت رسـمی فعالـیت خود را در زمینه خدمات رسانی به جمـعیت هدف بهزیستی در شهرسـتان تبریز آغاز نمـود .این اداره با بهره مندی از ۲۵ واحد اجرایی شهری وروستایی دولتـی ونیز ۲۴۵ مـرکز غیر دولتی دارای مجوز فعالیت از سازمان در زمینه تمامی ماموریتهای سازمانی محوله به بهـزیستـی فعال بوده جمع کثیری  را تحت پوشش خدمات مختلف در حوزه های کاری امور اجتماعی ،توانبخشی معلولین وپیشگیری از معلولیت هاوآسیبهای اجتماعی دارد .تعدادی از واحدهای اجرایی دولتی وغیر دولتی شهرستان تبریز بعنوان تنها مرکز موجود در سطح استان ودر یک مورد بعنوان تنها واحد در منطقه شمال غرب کشور به سایر شهرها واستانها ارائه خدمت می نماید .که ازآن جمله  می توان به مرکز اجتماع درمان مدار اعتیاد ( TC ) شهریار ،مرکز گذری کاهش آسیبهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر ( D. I .C )،مرکز خدمات مشاورهای ژنتیک علامه امینی ،آزمایشگاه سیتو ژنتیک ،مرکز اورژانش خدمات اجتماعی وپیشگیری از طلاق ،خانه باز پروری دختران وزنان آسیب دیده اجتماعی ،خانه سلامت (دختران پناه جو )،خانه کودکان خیابانی ،و مرکز جامع توانبخشی شهید مدنی شیر خوار گاه وخانه نوباوگان احسان ومرکز مداخله در کاهش طلاق مستقر در دادگاه خانواده اشاره کرد که به عنوان مراکز کاملا” تخصصی به کل استان خدمات رسانی می کنند .

شماره تلفن های تماس :

 ردیف
حوزه
تلفن
       ردیف
 حوزه
تلفن
 ۱  ریاست  ۴۷۶۰۴۰۱          ۸  کارگزینی  ۴۷۹۹۹۵۰
 ۲  معاونت  ۴۷۶۰۴۰۱          ۹  دبیرخانه  ۴۷۹۵۸۰۱
 ۳  امور اجتماعی  ۴۷۹۶۲۷۷          ۱۰  حسابداری  ۴۷۹۴۱۴۲
 ۴  امور توانبخشی  ۴۷۸۲۷۶۷          ۱۱  اشتغال  ۴۷۸۲۷۵۷
 ۵  امور پیشگیری  ۴۷۹۷۰۹۸          ۱۲  روابط عمومی  ۴۷۹۹۹۳۶
 ۶  مشارکتهای مردمی   ۴۷۸۲۷۵۷          ۱۳  تربیت بدنی وفوق برنامه  ۴۷۹۹۹۳۶
 ۷  تلفنخانه  ۴۷۹۶۱۷۱          ۱۴  مجتمع حرکت درمانی مهر  ۴۷۶۵۴۵۵