معاونت امور اجتماعی

معاونت امور اجتماعی

این معاونت مسئول ارائه وانجام برنامه های خدمات اجتماعی بشرح زیر می باشد؛

قادرسازی: ارائه خدمات قادرسازی به افراد وگروههایی که بنا به دلایل اقتصادی اجتماعی، تربیتی وفرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده و در وضعیت اضطراری قراردارند.

ارائه خدمات مددکاری ومشاوره ای: شامل مصاحبه،بازدید منزل وسایر روشها جهت آشنایی با وضعیت اقتصادی، اجتماعی،‌خانوادگی،‌جسمی،روحی وفرهنگی خانواده وارزیابی نیازهای مددجویان.

ارائه خدمات حمایتی، مادی ومعنوی به خانواده های بی سرپرست ونیازمندکه به دلایلی از قبیل فوت، زندانی شدن،مفقودالاثر شدن ویا به سربازی رفتن سرپرست،طلاق وفاقد سرپرست بوده وقادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی خود نمی باشند.

پرداخت کمکهای مالی؛ از طریق پرداخت مستمری ماهیانه، کمک هزینه تحصیلی، آموزشی و خدمات بیمه ای کمکهای موردی غیرمستمر
ارائه آموزشهای پیش دبستانی: در مهدهای کودک از سنین ۳ ماهه تا ۶ ساله با نظارت بر فعالیت مهدهای کودک دولتی،خودکفا وخصوصی و …

مراقبت شبانه روزی کودکان ونوجوانان بی سرپرست وبدسرپرست وجلب مشارکت مردم وافراد خیرونیکوکار درامر مراقبت از فرزندان وایجاد وتوسعه مراکز شبانه روزی.

مقابله با ناسازگاری ها،انحرافات،اصلاح وارشاد منحرفین اجتماعی جهت قادرسازی گروههای آسیب پذیر وآسیب دیده اجتماعی برای بازگشت به زندگی سالم خانوادگی واجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی.

ارائه خدمات آموزشی، عقیدتی، تربیت بدنی، فرهنگی و برقراری اردوهای تربیتی برای جوانان و نوجوانان تحت پوشش در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خدمات فوق در قالب دفاتر زیر ارائه می گردد: دفتر شبه خانواده، دفتر امورآسیب دیدان اجتماعی، دفترامورکودکان و نوجوانان، دفترامورزنان و خانواده.

در کل می توان اهداف معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را اینطور تشریح کرد؛

توانمندسازی جامعه تحت پوشش سازمان

توسعه و ارائه خدمات سازمان به افراد در معرض آسیب

توسعه برنامه های تربیتی و پرورشی پیش از سن دبستان

توسعه خدمات بیمه ای برای افراد تحت پوشش

افزایش کیفیت ارائه خدمات

گزارش پوشش جغرافیایی ارائه خدمات

ارتقاء حضور سازمان در سیاست گذاری های مرتبط با آیین و لوایح مرتبط

تقویت و توسعه فرهنگ فرزندخواندگی

تقویت حضور افراد تحت پوشش در برنامه های فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری

گزیده ای از شرح وظایف معاونتامور اجتماعی

 • سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر و راهبردهای عملیاتی به منظور توسعه و ارتقای کمی و کیفی خدمات اجتماعی در گروه های هدف سازمان
 • تدوین، اجرا،هدایت و به روز رسانیبرنامهراهبردیمعاونتاموراجتماعی
 • نظارت عالیه بر تهیه، تدوین و اصلاح برنامه ها، طرح ها، استانداردها و دستورالعمل های تخصصی دفاتر زیر مجموعه به منظور انطباق با اهداف، سیاست ها و تکالیف محوله در قوانین و اسناد بالا دستی.
 • مطالعه، بررسی، تدوین، پیشنهاد تصویب، اصلاح و به روز رسانی مصوبات، طرح ها و لوایح قانونی مورد نیاز جامعه هدف معاونت امور اجتماعی
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و اتخاذ رویه در راستای توانمندسازی جامعه هدف معاونت امور اجتماعی

دفاتر مربوط حوزه اجتماعی:

 • دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی

ایندفتردرزمینهکنترلوکاهشآسیبهایاجتماعیباششفعالیتارایهخدمتمی نماید:

 • خط تلفن اورژانس اجتماعی (خط ۱۲۳)
 • برنامه اورژانس اجتماعی
 • تیم سیار اورژانس اجتماعی
 • پایگاه اورژانس اجتماعی
 • خانه سلامت دختران
 • بازپروری زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب
 • کودکان خیابانی
 • حمایت از افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی
 • مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق
 • دفتر امور کودکان و نوجوانان

این دفتر ارایه خدمات به کودکان زیر شش سال را در قالب آموزش های پیش از دبستان بر عهده دارد. هم چنین بر عملکرد مهدهای کودک در مسیر رشد یک پارچه کودکان؛ برنامه ریزی، نظارت، کنترل و ارزشیابی می نماید.

 • دفتر توانمند سازی زنان و خانواده

ایندفتربهزنانسرپرستخانواروافرادتحتتکفلآنانکهدچارمشکلومعضلاتیدریکیاچندجنبهزندگی(عاطفی، فرهنگی، اقتصادی و …)شده و نیازمند حمایت از طریق مددکاری می باشند؛ خدماتی به شرح ذیل ارایه می نماید:

 • ارایه خدمات حمایتی و اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش در راستای بازتوانی و قادرسازی
 • آموزش های فنی–حرفه ای، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به محصلین و دانشجویان
 • تامین بیمه خدمات درمانی خانواده های تحت پوشش

منابع

درباره ی tabrizbehzisti

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *