فعالیتها وخدمات حوزه توانبخشی

 

۱-طرح  پرداخت کمک های مالی و تسهیلات در قالب یارانه به کارگاه های تولیدی و حمایتی

۲-واگذاری خدمات توانپزشکی از طریق خرید خدمت

۳-کمک به کودکان نیازمند کاشت حلزون

۴-طرح تامین یارانه خدمت گیرندگان مراکز روزانه توانبخشی و حرفه آموزی

۵-تامین واگذاری وسایل کمک توانبخشی معلولین جسمی حرکتی وافراد دارای اختلال بینایی ،کم شنوایی

۶-طرح حمایت و تقویت کمیسیون های پزشکیتشخیص نوع و شدت معلولیت

۷-طرح پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزانمعلول نیازمند

۸-طرح پرداخت کمک هزینه تشویقی به دانشجویانمعلول دانشگاه های دولتی

۹-طرح پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویانمعلول نیازمند دانشگاه های غیر دولتی

۱۰-طرح پرداخت کمک هزینه مواد غذایی به مبتلایان بهPKU

۱۱-طرح ساخت و واردات خودروهای مناسب سازی شده برای معلولین

۱۲-طرح نصب پلاک ویژه خودروهای معلولین

۱۳-طرح پرداخت کمک هزینه های موردی ،درمان،ازدواج وجهیزیه،ودیعه مسکن وایاب و ذهاب به معلولین

۱۴-طرح پرداخت کمک هزینه حق پرستاری به معلولانضایعه نخاعی

۱۵-طرح قابل دسترس نمودن محیط زندگی افراد معلول وایجاد تطابقهای لازم جهت افزایش کارایی افراد معلولدر محیط خانه

۱۶-طرح گسترش برنامه CBR از طریق رویکرد چند بخشی

۱۷-طرح ایجاد گروه های خودیار معلولین و خانواده های آنان در برنامه CBR

۱۸-طرح گسترش برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه در مناطق روستایی با رویکرد چند بخشی

۱۹-طرح توانمندسازی معلولین روستایی از طریق آموزشو اشتغال به شیوه استادشاگردی

۲۰-طرح آگاهسازی جامعه درخصوص مراقبت های  صحیح گروه هدف مقیم مراکز و مراقبین آنان

۲۱-طرح ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی توسط مراقبینآموزش دیده در منزل

۲۲-طرح پرداخت سهم بیمه کارفرمایی پرسنل مراکزشبانه روزی غیر دولتی

۲۳-طرح بهره مندی افراد مقیم مراکز شبانه روزی بانیازهای خاص از کمک هزینه ویژه توانبخشی و مراقبتی

۲۴-طرح واگذاری پرونده ها ی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی و خرید خدمات از این بخش

۲۵-طرح ارائه خدمات  توانبخشی در منزل معلولان،بیماران روانی مزمن و سالمندان بهره مند از یارانه

۲۶-طرح ارائه خدمت به افراد مقیم مراکز شبانه روزی بهره مند از یارانه

۲۷-طرح تکریم سالمندان در دستگاه ها و سازمان های کشور

۲۸-ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ارائه دهنده خدمات به سالمندان (درصد دستگاههای شهرستان)

۲۹-برگزاری نشست های ستاد سالمندان در شهرستانها (جلسه)

۳۰-طرح مطالعه سالیانه وضعیت موجود و پیشرفت عملکرد دستگاه ها در قبال مناسب سازی (عمومی و اختصاصی) (مورد)

۳۱-نظارت و پیگیری مناسب سازی ابنیه و خدمات سازمان بهزیستی کشور(ساختمان)

۳۲-گسترش فعالیت کمیته های مناسب سازی استانی و شهرستانی(جلسه)

۳۳-برگزاری نشست های مشورتی با شوراها و تشکل های همکار در بحث مناسب سازی(جلسه)

۳۴-کمک به ایجاد گروههای هنری و ورزشی معلولان

۳۵-طرح غربالگری اوتیسم

۳۶-ارزشیابی، آماده سازی و مشاوره شغلی طبق دستورالعمل مربوطه

۳۷-پرداخت کمک هزینه تامین ارتز و پروتز معلولان

۳۸-پرداخت کمک هزینه تغذیه وایاب ذهاب به مراکز غیر دولتی

 

درباره ی tabrizbehzisti

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *