معاونت مشارکت های مردمی

معاونت مشارکت های مردمی

درراستای تحقق اهداف سازمان بهزیستی وارائه خدمات بهترومطلوبتربه افرادمعلو ل واقشارنیازمندوآسیب پذیرجامعه،‌همچنین به لحاظ حمایت خداپسندانه وبه عنوان یک تکلیف الهی وانسانی،‌سازمان بهزیستی اقدام به جلب وجذب کمکهای

نقدی وغیرنقدی ازافرادخیرومردم نیکوکارنموده وهمواره خودراموظف داشته تا باسازماندهی وایجادشرایط ساختاری مناسب،‌زمینه گسترش وتعمیق مشارکتهای مردم رافراهم سازد. دراین رابطه اهداف،راهکارها،استراتژیهاواهم فعالیتهای دفترمشارکتهای مردمی به شرح ذیل عنوان میگردد؛

هدف کلی: توسعه وگسترش رفاه اجتماعی دربین اقشارنیازمندوآسیب پذیر.

هدف جزئی: جلب مشارکت مالی وغیرمالی مردم به منظوررفع نیازهای جامعه هدف وکاهش هزینه های سازمان بهزیستی.

 حیطه فعالیتهای معاونت مشارکتهای مردمی به شرح ذیل است؛

امور اشتغال و کاریابی

امور مشارکتهای مردمی

امور هماهنگی و نظارت بر مراکز غیردولتی

امور مسکن معلولین و مددجویان

منابع

درباره ی tabrizbehzisti

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *