پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

 

 

 

 

 

پرسشنامه وان – مرجع پرسشنامه ایران

 

 

 

 

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

هدف: بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی

ردیف سواالات خیلی کم کم گهگاهی زیاد خیلی زیاد
۱ آیا در میان دوستان صمیمی شما معتاد به مصرف مواد مخدر وجود دارد؟          
۲ در میان خانواده و یا اقوام نزدیک شما سابقه مصرف مواد مخدر وجود دارد؟          
۳ آیا معمولا پیش می آید که مشاجره شدید با خانواده تان داشته باشید؟          
۴ آیا خانواده شما به شما اعتماد کامل دارند؟          
۵ در خانواده شما سابقه طلاق و یا حل مشکل در دادگاه های خانوادگی وجود دارد؟          
۶ آیا دسترسی به یکی یا چند نوع از مواد مخدر برای شما آسان است؟          
۷ آیا تحت فشار مالی هستید؟          
۸ آیا در محلات پایین شهر و آلوده زندگی و یا رفت و آمد می کنید؟          
۹ در محله زندگی شما امکانات تفریحی، ورزشی، آموزشی و … وجود دارد؟          
۱۰ آیا تا به حال سابقه مصرف مواد مخدر داشته اید؟          
۱۱ در محل زندگی شما تا چه حد با رد و بدل مواد مخدر برخورد شدید قانونی می شود؟          
۱۲ آیا در مواقع تنش عصبی و بی حوصلگی کنترل خود را از دست می دهید و غیر منطقی عمل می کنید؟          
۱۳ به نظر شما  مصرف مواد مخدر در مواقع فشار عصبی می تواند تسکین دهنده باشد؟          
۱۴ آیا در مواقع مشکلات عمیق شخصی به خداوند خود روی می آورید؟          
۱۵ آیا تا به حال برای مصرف مواد مخدر کنجکاو بوده اید؟          
۱۶ آیا شغل شما همان شغلی است که تقریبا در آرزویش بوده اید؟          

 

 

 

******************************************

 

 

 

شیوه تفسیر و نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است و هدف کلی آن بررسیمیزانتمایلبهاعتیادازسهبعداجتماعی،فردیومحیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با استفاده از برخی منابع علمی از قبیل فرچاد و همکاران (۱۳۸۵) طراحی گردیده است. طیف پاسخدهی به پرسشنامه به صورت لیکرت بوده که در جدول زیر مشخص گشته است:

 

گزینه خیلی کم کم گهگاهی زیاد خیلی زیاد
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

 

ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

بعد سوالات مربوطه
محیطی (خانوادگی و فامیلی) ۱ الی ۵
فردی ۶ الی ۹
اجتماعی ۱۰ الی ۱۶

 

بدین ترتیب، به منظور بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیاز همه سوالات را با هم جمع می نمائیم. بدیهی است که این امتیاز دامنه ای از ۱۶ تا ۸۰ خواهد داشت و هر چه این امتیاز بالاتر باشد، بیانگر میزان تمایل بیشتر شخص پاسخ دهنده به اعتیاد خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

در پایان نامه میرحسامی (۱۳۸۸) جهترواییصوری پرسشنامهوصحتوسقمسئوالات،پرسشنامهدربینتعدادیاز دانشجویان توزیعشدوپس ازاطمینانازنتایجبدستآمده،پرسشنامهدرنمونهآماریتوزیع شد.

همچنین پایائیپرسشنامهیاقابلیتاعتمادآنبااستفادهازروشاندازه­گیریآلفایکرونباخ محاسبهشد. معمولاًدامنهضریباعتمادآلفایکرونباخازصفر (۰)بهمعنایعدمپایداری،تامثبتیک (۱+) بهمعنایپایائیکاملقرارمی­گیردوهرچهمقداربدستآمدهبهعددمثبتیکنزدیکترباشدقابلیتاعتمادپرسشنامهبیشترمی­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه میزان گرایش به اعتیاد برابر با ۷۹/۰ می باشد.

 

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­میزان گرایش به اعتیاد

Reliability Statistics
پرسشنامه مورد نظر N of Items Cronbach’s Alpha
میزان گرایش به اعتیاد ۱۶ ۷۹/۰

 

 

******************************************

منبع: میرحسامی، شریف، بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد، ۱۳۸۸، پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نور.

با اقتباس از:

  • فرچاد- دکتر محمدحسین- آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات- نشر معلم- سال۱۳۸۵
  • دکتر نادعلی- شناخت و درمان اعتیاد- نشر ادب- سال ۱۳۸۲

 

درباره ی tabrizbehzisti

همچنین ببینید

پرسشنامه مهارتهای زندگی

            پرسشنامه وان – مرجع پرسشنامه ایران     پرسشنامه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *