هویت یابی و جوانان

هویت جوانان با توجه به اوقات فراغت

تلخیص:

کاظم ستاری فوق لیسانس روانشناسی بالینی

بابک محمدزاده  فوق لیسانس روانشناسی بالینی

فعالیتهای فراغتی به مثابه ی یک بستر کلیدی و پیشتاز برای جوانان توصیف شده که از آن طریق هویتشان را تعریف و شکل می دهند.اساس پژوهش های هویت و فراغت بر این فرض است که فعالیتهای فراغتی ابزار و واسطهای برای رشد و پرورش خود است.و انسان ها هویت شان را با انتخاب و مشارکت در فعالیت های فراغتی تایید میکنند.

درواقع اهمیت فعالیت های فراغتی برای جوانان به این امر بر می گردد که آن ها در انتخاب و مشارکت در فعالیت های فراغتی آزادی بیشتری دارند تا در سایر فعالیتها.

بعضی ها نقش فراغت در هویت را به مثابه چهارمین محیط بعد از محیط مدرسه، خانواده و گروه های همسالان می دانند.

کیول به سه تحول عمده در حوزهی مطالعات اوقات فراغت و هویت از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، اشاره مـی کنـد.

یکی اینکه پژوهشگران اوقات فراغت از کمی کردن فعالیت های فراغتـی افـراد بـه سـمت کیفـی کـردن آن حرکت کردند و درصدد واکاوی معنای فراغت برای افراد برآمدند. دوم اینکـه آنـان درصـدد فهـم تجربیـات جمعی فراغت و رفتارهای مرتبط با شاخصهای هویتی برآمدند تـا بـه درک اوقـات فراغـت در بـین افـراد برسند. سوم اینکه محققان در تلاش برای فهم نقش فراغت در شکلگیری هویت، تداخل فراغـت و هویـت را مورد مداقه قرار دادند.

مفهوم هویت به شکل جدید آن ریشه در رویکرد کنش متقابل نمادین دارد و این رویکرد نیز در پارادایم تفسیری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد. مفهوم پردازی های صاحبنظران کنــش متقــابل ارکان اصلی موضوع هویت را تشکیل میدهد. در رویکرد کنش متقابل نمادین و تفسیرگرایی، موجودات انسانی، موجوداتی کنشگر و واکنشگر هستند. کنش و کنش متقابل بوسیله تعاریف و تفسیرهای انسانها شکل می گیرد. اساس این تعاریف و تفاسیر بر معانی مشترکی قرار دارد که در فرایند تعامل، خلق می شود. در واقع معانیای که افراد به خودشان می دهند در محور و مرکز فرایند خلق کنش و کنش متقابل آنها قرار دارد. خودشناسی افراد نیز همانند دیگر معانی در فرایند تعامل شکل می گیرد.

به طور کلی یافتهها، ما را به این نتیجه گیری سوق می دهد که هویت یک پدیده ی ثابت طی یک دوره سنی خاص نیست. جهانی شدن و نوسازی سبک زندگی، تفکر و رفتار را تغییر داده است.

منابع

  • روح االله خواجه دولت آباد و داریوش بوستانی؛ هویتیابی جوانان و بسترهای فراسنتی اوقات فراغت: ارائهی طرحواره نظری. کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان. مجموعه مقالات ۱۳۹۲.
  • Erikson, E.H. (1968). Identity:Youth and Crisis. New York: W.W. Norton & Company.
  • Kivel, D. B. & Kleiber, D.A. (2000). “Leisure in the Identity Formation of Lesbian/Gay Youth: Personal, But not Social”. Leisure Sciences, 22:215-232.
  • Larson, R. (1994). “Youth Organizations, Hobbies and Sports as Development Context”, in R.K. Silbereisen & E. Todt (eds.), Adolescence in Context: The Interplay of Family , School, Peers and Work in Adjustment. New York: Springer – Verlag, pp: 46-64
  • Silbereisen, R. K. & Todt, E. (1994). Adolescence in Context: The Interplay of Family , School, Peers and Work in Adjustment. New York: Springer – Verlag.
  • Waterman, A.S.(1990) Personal expressiveness: Philosophical and psychological foundation. J. Mind Behav. 11, 47–۷۳
  • – Kuentzel, W.F.(2000). Self-identity, modernity, and the rational actor in leisure research. J. Leis. Res. 32(1), 81–۹۲.
  • – Kelly, J. R.(1983) Leisure Identities and Interactions. London: George Allen and Unwin.
  • Costworth, J.D. et al. (2005). “Exploring Adolescent self- defining Leisure Activities and Identity Experiences across three countries”. International Journal of Behavioral Development. 29 (5). 361 – ۳۷۰.

درباره ی tabrizbehzisti

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *