معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

 1. انجام وظایف پشتیبانی و منابع انسانی مدیر کل بهزیستی استان در غیاب وی با توجه به اختیارات تفویض شده.
 2. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه های واحدههای تابعه طبق دستورالعمل های صادره و خط مشی کلی سازمان برنامه و بودجه با توجه به توسعه فعالیتها.
 3. ابلاغ دستورالعمل های اجرایی مربوطه و بخشنامه های اداری و مالی به واحدهای مراکز تابعه در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها
 4. نظارت بر تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز ستاد مرکزی سازمان
 5. نظارت بر انجام امور اداری و پرسنلی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی کلی سازمان در قالب اختیاات تفویض شده استان
 6. نظارت بر تهیه و تنظیم فرمهای ارزشیابی کارکنان طبق ضوابط اجرایی ابلاغ شده به استان
 7. نظارت بر انجام امور مالی و نگهداری حساب اموال واحدهای تابعه و امضای اسناد مالی با توجه به مقررات مربوطه
 8. نظارت بر حسن اجرای امور تدارکاتی و خدماتی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی تعیین شده
 9. برنامه ریزی جهت تامین اهداف سازمان بهزیستی در سطح استان با توجه به مقررات و خط مشی های تعیین شده با همکاری معاونت امور توانبخشی، امور اجتماعی،امور پیشگیری، مشارکتهای مردمی،اشتغال و موسسات خیریه

 فعالیتهای این معاونت در چند اداره و واحدهای تابعه انجام می شود که عبارتند از؛

 • اداره امور مالی
 • واحدبرنامهریزیوبودجه
 • ادارهنیرویانسانی
 • امورآموزش
 • واحد انفورماتیک
 • واحدآمار
 • واحدتربیتبدنیوفوقبرنامه
 • امور رفاهی
 • امورپشتیبانی
 • امورحقوقی
 • امورفنیومهندسی
 • نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی واحدهای استانی برای سال آینده.

در نهایت می توان وظایف این معاونت را به شرح زیر بیان کرد؛

 • تقسیم کار، تعیین وظائف و انجام راهنمائیهای لازم به کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • رسیدگی، مطالعه و امضاء پیش نویسهای تهیه شده
 • رسیدگی، بررسی و تائید احکام و ابلاغهای تهیه شده در کارگزینی
 • مراقبت در امر استخدام کارکنان واجد شرائط بر حسب دستور مقام مافوق و اعلام نیاز معاونتهای تخصصی
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و غیره
 • صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری اداره کارگزینی
 • بررسی و مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • نظارت و مراقبت کلی بر امور مربوط به استخدام، انتقالات، انتصابات، مرخصیها، ماموریتها و امور مربوط به بازنشستگی و موظفین
 • نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی و عندالزوم شرکت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل سازمان
 • انجام برنامه ریزیهای لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین دوائر مختلف تحت سرپرستی
 • مطالعه و بررسی گزارشات و طرحهای تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی
 • پاسخگوئی و راهنمائی روسای واحدهای اجرائی در زمینه مسائل مربوط به کارگزینی
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان و بررسی تشکیلات سازمانی و پیشنهاد ایجاد، حذف، تغییر پستهای سازمانی با هماهنگی مسئولین ذیربط
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق
 • نظارت بر انجام جریان نامه های وارده و صادره و تایپ بموقع نامه های ارسالی به دائره دبیرخانه
 • نظارت بر انجام صحیح بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های پرسنلی
 • انجام سایر امور محوله که از مقام مافوق ارجاع می گردد.

منابع

درباره ی tabrizbehzisti

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *