علمی

پیش بینی بازگشت به مصرف الکل و مواد مخدر با استفاده از QEEG

پیش بینی بازگشت به مصرف الکل و مواد مخدر با استفاده از QEEG لازمه یک طرح درمانی خوب برای اعتیاد، وجود یک آزمون مخصوص و حساس که بتواند افراد دارای ریسک بالای عود به اعتیاد را تشخیص بدهد ضروری است.این پژوهش از مقادیر نسبی QEEG به عنوان یک روش سری، …

ادامه نوشته »

اعتیاد به کار

اعتیاد به کار واژه اعتیاد به کار، اولین بار توسط آتسبه کار گرفته شده است. وی ایـن واژه را بـه منزلـه نیـاز غیرقابـل کنتـرل یـا اجبـار و ناچـاری بـرای کـارکردن مسـتمر توصـیف نمـوده اسـت (آتس، ۱۹۷۱). این تعریف دربرگیرنده دو عنصر اصلی است: کارکردن بسیار شدید، وجـودمیل ذاتی شدید برای …

ادامه نوشته »

معاونت پیشگیری

معاونت پیشگیری پیشگیری، فرایندی فعال است وشرایطی که منجربه ایجادرفتارهای بهداشتی وارتقای سبک زندگی می شود را ابداع و تشویق می کند. معاونت پیشگیری درسال ۱۳۷۱ به عنوان یکی ازمعاونتهای سازمان بهزیستی که متولی پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی ومعلولیتهامیباشدتاسیس گردید.  مأموریت حوزه، پیشگیری و درمان اعتیاد کاهش بار ناشی از آسیب‌های اجتماعی و …

ادامه نوشته »

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

          پرسشنامه وان – مرجع پرسشنامه ایران         پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد هدف: بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی ردیف سواالات خیلی کم کم گهگاهی زیاد خیلی زیاد ۱ آیا در میان دوستان صمیمی شما معتاد …

ادامه نوشته »

پرسشنامه مهارتهای زندگی

            پرسشنامه وان – مرجع پرسشنامه ایران     پرسشنامه مهارتهای زندگی Life Skill Inventory لطفا میزان برخورداری خود از مهارتهای زندگی را با توجه به مقیاس زیرمشخص نمایید. ۱= بسیارکم … ۲= کم … ۳= متوسط … ۴= زیاد … ۵ = بسیار زیاد …

ادامه نوشته »